Nieuws archief

Vleermuiswerkgroep Gelderland

VleGel is ontstaan ten tijde van het landelijk Vleermuis Atlas Project (VAP). Werving van medewerkers voor dit project bracht een aantal mensen bijeen onder een provinciale coördinator Gelderland. In 1991 werd besloten tot het formaliseren van de Vleermuiswerkgroep Gelderland als zelfstandige vere-niging door het vaststellen van statuten en inschrijving in het verenigingenregister. Doelstelling is de bestudering en bescherming van vleermuizen in Gelderland. In mei 2007 schreef VleGel haar 100e lid in. Daarnaast kent de werkgroep een klein aantal donateurs. Organisatie Interne activiteiten Externe activiteiten Overige informatie Lid/donateur worden en contactinformatie Hoe is de werkgroep georganiseerd? De werkgroep is een vereniging waarin de leden via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering meehelpen om het beleid en het activiteitenprogramma van de vereniging gestalte te geven. Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, kenniscoördinator en voorlichtingsfunctionaris. Daarnaast zijn er coördinatoren voor wintertellingen, zolderinventarisaties en koloniemeldingen. Interne activiteiten van de werkgroep De belangrijkste activiteit gericht op de eigen leden is ongetwijfeld het jaarlijkse zomerkamp. Enerzijds is dit kamp bedoeld om de onderlinge band te verstevigen en ervaringen uit te wisselen, anderzijds kunnen de leden hun vaardigheden met betrekking tot onderzoekstechnieken vergroten. Verder wordt in het voorjaar een batdetectorworkshop gehouden en in het najaar een workshop herkenning van vleermuizen op uiterlijke kenmerken. Externe activiteiten van de werkgroep Publieksvoorlichting De werkgroep organiseert zelf geen publieksexcursies, maar diverse leden zetten zich wel in bij publieksexcursies die door anderen worden georganiseerd, b.v. IVN of bezoekerscentra. Hierbij wordt soms voorafgaand aan de excursie een korte lezing gegeven. Andere vormen van publieksvoorlichting zijn: met een kraam aanwezig zijn op b.v. milieumarkten, het schrijven van tijdschriftartikelen en het telefonisch of per email beantwoorden van vragen over vleermuizen aan allerlei personen en instanties uit de provincie. Vleermuisbescherming VleGel maakt geregeld gebruik van inspraakmogelijkheden in planologische procedures als vleermuizen door de plannen bedreigd worden. De werkgroep voert zelf geen commerciële onderzoeksopdrachten uit, maar een aantal leden werkt wel mee aan dergelijke onderzoeken van andere organisaties. Wintertellingen Elk jaar worden door de leden in ca. 200 winterverblijven de aldaar overwinterende vleermuizen geteld. De waarnemingen worden door Zoogdiervereniging VZZ opgeslagen in de landelijke zoogdierdatabank. Verder worden onderhoudswerkzaamheden aan winterverblijven verricht en geadviseerd over geheel nieuwe winterverblijven. Koloniemeldingen Mensen die een groep vleermuizen in huis hebben kunnen dat op vleermuis.net melden. De meldingen in Gelderland worden door de coördinator koloniemeldingen van de website gehaald en indien de soort niet bekend is vraagt hij een in de buurt wonend lid om ter plaatse de soort vast te stellen. Kerkzolderonderzoek In 2002 zijn alle daarvoor in aanmerking komende kerkzolders in Gelderland onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Sindsdien worden die zolders jaarlijks bezocht in het kader van een permanent monitoringproject. Afhandeling vleermuismeldingen Veel leden handelen - vaak in samenwerking met de gemeente - meldingen van vleermuizen in en rondom het huis af. Om dit werk te kunnen doen zijn in de jaren 2003-2006 samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ruim 100 afhandelaren opgeleid. Een deel van de cursisten is lid geworden van VleGel die mede daardoor recent een sterke groei doormaakte. Overige informatie Meermalen per jaar ontvangen de leden een ledenbrief, waarin behalve mededelingen van het bestuur ook zoveel mogelijk bijdragen van leden worden opgenomen. Lid / donateur worden en contactinformatie U kunt zich telefonisch of schriftelijk (niet per e-mail) als lid aanmelden bij onze penningmeester/ledenadministrateur: Rudolf Bohlmeijer Kleine Vosstraat 6 6971 KK BRUMMEN Tel. 0575 - 565963 onder vermelding van de volgende gegevens: voorletters / voornaam / achternaam/ postcode / woonplaats / vast telefoonnummer / mobiel telefoonnummer / e-mailadres / wel of niet in bezit van batdetector. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,- Na aanmelding ontvangt u een welkomstbrief, de meest recente ledenbrief en een ledenlijst. Wij werken aan een netwerk van regionale coördinatoren die o.m. nieuwe leden op weg helpen. Indien zich bij u in de buurt al een regiocoördinator bevindt, dan zal deze met u contact opnemen. Wie wel de werkgroep wil steunen maar niet zelf activiteiten wil ondernemen, kan donateur worden door tenminste € 15 over te maken op rekeningnummer 1995893 t.n.v. Vleermuiswerkgroep Gelderland te Brummen, onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. U ontvangt een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (in maart) en kort daarna het jaarverslag. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat: Hans Hartvelt Lijsterbeslaan 7 6721 CW BENNEKOM Tel. 0318-430898