Vleermuizen krijgen een stevige inbreng in een integrale aanpak van de bescherming van onze natte gebieden. Bescherming per soort is niet altijd mogelijk, daarom richten nieuwe plannen zich op soorten met overeenkomstige leefgebieden. Voor een goede opbouw van zulke plannen zijn vleermuizen natuurlijk onmisbaar. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) het "Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen"opgesteld. De moerassen in de Vechtstreek zijn belangrijk voor vleermuizen / © Kees KapteijnBij 'vleermuizen' denk je aan een historisch kerkje en een beschutte idyllische begraafplaats met oude knoestige holle bomen, of aan donkere diepe mergelgroeves in het Limburgse krijtlandschap. In het beeld van het open en winderige met rietzomen omlijnde landschap van onze Nederlandse laagvenen, plassen en meren of rivieren, duiken niet meteen vleermuizen op. Toch zijn deze vaak voedselrijke natte gebieden, onze wetlands of moerassen, van groot belang als foerageergebied voor vleermuizen. Soorten die bij voorkeur in open gebied jagen concentreren hun verblijfplaatsen in belangrijke mate in bebouwing of bosgebied in en rond natte en waterrijke gebieden. Een goede reden om vleermuizen een duidelijke inbreng te geven in het nog door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op te stellen Beschermingsplan Moerassen. In dit Beschermingsplan zullen de eisen en noden van diverse soorten en groepen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van moerassen tot een geïntegreerde aanpak samengesmolten gaan worden. Als achtergrondsinformatie zijn daartoe recent documenten over vogels, amfibieën, reptielen, flora, vlinders en libellen en ook de vleermuizen geschreven. De rosse vleermuis is 1 van de 4 aandachtsoorten / © Zomer BruijnHet Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen is ontwikkeld aan de hand van vier zogenaamde aandachtsoorten: de meervleermuis, de rosse vleermuis, de ruige dwergvleermuis en de tweekleurige vleermuis. Deze soorten verschillen onderling sterk in hun ecologie en de relatie met het natte gebied, in hun status in het (inter)nationale beleid en in de knelpunten en kansen die er liggen. Samen laten ze ons zien welke eisen vleermuizen stellen aan de inrichting en het beheer van moerassen. Om de integratie van de eisen van verschillende soortgroepen makkelijker te maken, is het plan opgesteld naar voorbeeld van het Beschermingsplan Moerasvogels. Het bespreekt de aanleiding en doelstellingen van het plan, geeft een verantwoording van de keuze van aandachtsoorten, geeft een indicatie van streefwaarden voor duurzame populaties, beschrijft het leefgebied waarop het plan van toepassing is, beschrijft de ecologie, analyseert de relatie van de aandachtsoorten met moerassen en hun omgeving, indentificeert knelpunten en formuleert gewenste maatregelen en acties. Een uitstekende basis voor de integratie in het uiteindelijke beschermingsplan. En een bron van informatie en inspiratie voor iedereen die laag Nederland en de omringende bosgebieden en bebouwing duurzaam wil beheren.