Voor gebiedsgericht onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen is de Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden opgesteld. De huidige protocollen voor vleermuisonderzoek zijn gericht op kleine locaties zoals individuele woningen. De energietransitie leidt tot grootschalige isolatie- en renovatiewerkzaamheden. Deze vragen om gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen in de vorm van soortenmanagementplannen (SMP’s), te baseren op gebiedsgericht onderzoek. Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging ontwikkelden de Richtlijn. 

 

De omvang van de huidige opgaven voor woningbouw en energietransitie leidt tot grootschalige  ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor kunnen in grote delen van gemeenten of van het woningbezit van woningcorporaties negatieve effecten op gebouwbewonende vleermuizen optreden. Bescherming van vleermuizen en het voorkomen van overtredingen van de Omgevingswet vereisen informatie over verblijfplaatsen en andere gebiedsfuncties van gebouwbewonende vleermuizen. Gebiedsgericht onderzoek biedt de basis voor soortenmanagementplannen voor het actief verbeteren van de staat van instandhouding van beschermde dieren- en plantensoorten. Door het ontwikkelen van soortenmanagementplannen kunnen sloop-, isolatie- en renovatiewerkzaamheden zonder (veel) extra onderzoek of natuurvergunningen worden uitgevoerd.

 

De Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden vermindert onzekerheid bij de vergunningverlening voor de Omgevingswet en daarmee mogelijke vertraging bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook kunnen de uitvoeringskosten voor initiatiefnemers verminderen. Het ontbreken van een eenduidige richtlijn staat een effectieve bescherming van vleermuizen in de weg: de huidige onderzoeksinspanning in het Vleermuisprotocol is niet geschikt voor een grondige gebiedsgerichte aanpak. 

De richtlijn biedt ecologische adviesbureaus handvatten om onderzoek uit te voeren voor een gebiedsgerichte aanpak en overheden handvatten voor vergunningverlening voor de Omgevingswet. Toepassing van de richtlijn biedt tevens voldoende zekerheid dat het onderzoek aan de geldende kwaliteitseisen van het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging voldoet. De provincie Zuid-Holland leverde een financiële bijdrage. 

 

De Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden is beschikbaar op de site van www.zoogdiervereniging.nl

 

Dwergvleermuis_in_een_open_voeg_in_metselwerk_Erik_Korsten.jpg

foto: Erik Korsten