Dit najaar zijn de telgegevens over de winter 2002/2003 die bij het project Zoogdiermonitoring (ZM) zijn binnen gekomen ingevoerd. Dat maakte het mogelijk op alvast een blik op de resultaten te werpen. Op deze pagina volgt kort een overzicht van de resultaten van de laatste drie jaar. Aantal objecten In het seizoen 2003 werden minimaal 678 objecten bezocht. In vergelijking met 2001 (770 objecten) en 2002 (789 objecten) lijkt dat veel minder, maar bedacht moet worden dat nog niet alle gegevens compleet zijn. Uiteindelijk zal het aantal bezochte objecten in 2003 waarschijnlijk tegen de 800 uitkomen. Aantal vleermuizen In 2003 werden 11.275 vleermuizen geteld, verdeeld over 11 soorten. In 2001 en 2002 waren dat er 12.269, respectievelijk 13.173. Gezien het aantal vleermuizen dat normaal geteld wordt in de nog niet opgenomen objecten, zal het aantal getelde vleermuizen voor 2003 ongeveer uitkomen rond de 12.500 vleermuizen. Globale trends Hoewel de indexen die het CBS berekend meer zeggen over de trends, kijken we toch even naar de globale trends zoals die uit de gegevens te halen zijn. In figuur 1 is te zien hoe de verdeling van de verschillende soorten is in de periode 2001/2003. De ingekorven vleermuis werd wederom in hogere aantallen waargenomen. Opvallend is het lage aantal watervleermuizen in 2003. Als gecorrigeerd wordt voor de ontbrekende gegevens zal het aantal waarschijnlijk niet boven de 6.000 komen. Getelde aantallen vleermuizen per soort in de periode 2001 - 2003 Figuur 1. De getelde aantallen vleermuizen per soort in de periode 2001/2003 (afkortingen; i=ongedetermineerd; m=baardvleermuizen; e=ingekorven vleermuis; n=franjestaart; d=watervleermuis; D=meervleermuis; p=dwergvleermuizen; P=grootoorvleermuizen; overig=Bechstein's vleermuis, rosse vleermuis, vale vleermuis en laatvlieger). Bijzondere soorten In 2003 ontbraken verschillende soorten op de (provinciale) tellijsten. Net als vorig jaar werden de Bechstein's vleermuizen in Overijssel dit seizoen niet waargenomen. Wel werden weer 2 Bechstein's in de groeven waargenomen. De toename die de vale vleermuis vorig jaar in de groeven liet zien, zette in 2003 niet door. In Overijssel ontbrak dit jaar deze soort. Er werd dit jaar geen grijze grootoor waargenomen. Tekst: Vilmar Dijkstra Bron: De Telganger : kwartaalverslag Zoogdiermonitoring. - kwartaal 3 (oktober 2003) ; p. 1-2 Een uitgebreider overzicht van de wintertellingen van winter 2002-2003 verschijnt in nummer 44 (jrg 16, 2004) van de Nieuwsbrief Vleermuiswerkgroep VZZ.