Er dreigen bij bouwplannen vleermuizen te verdwijnen

Er dreigen bij bouwplannen vleermuizen bedreigd te worden

Bouwplannen en bomenkap

Vleermuizen zijn wettelijk strikt beschermd, zowel in Nederland als Europa. Het beschermen van vleermuizen, hun verblijfplekken en vliegroutes (zoals bij het dempen van een waterpartij) is erg belangrijk. In het kader van de zorgplicht (art. 2 van de Flora-en faunawet) is de initiatiefnemer van een bouwproject /bomenkap verplicht om gedegen onderzoek te doen naar het voorkomen en beschermen van vleermuizen. Ook de gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. Meer informatie over hulp bij Let erop dat het onderzoek is uitgevoerd volgens het protocol vleermuizen, dat is te downloaden van de website van het Netwerk Groene Bureaus.

Wat te doen bij een project in uw buurt?

Indien dit niet gebeurt biedt dit voor belangengroepen de mogelijkheid bij start van uitvoering een handhavingsverzoek bij de Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I in te dienen over mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet. Indien de initiatiefnemer dan bij een bezoek van de handhavers geen afdoende verhaal/onderbouwing kunnen laten zien, is er een mogelijkheid dat de werkzaamheden worden stilgelegd, en deze pas weer doorgang kunnen vinden na afdoende onderzoek. Helaas zijn ‘omwonenden’ geen belanghebbers, en kunt u dus niet zelf een procedure starten. De Vleermuiswerkgroep heeft niet genoeg mensen om zich met alle bouwprojecten in Nederland bezig te houden. Wij selecteren alleen projecten waarbij winterverblijven, meerdere bomen op een landgoed of natuur in Natura2000 gebieden in gevaaar komt. Voor alle overige projecten kunt u advies krijgen bij de Zoogdiervereniging.